** جلسه مشاور ويژه اولياي محترم دانش آموزان سال چهارم رياضي و تجربي **

 با حضورآقاي ذاكر

امروز پنجشنبه اول آبان ماه

از ساعت 15 الي 16/30